เดือนเมษายน 2563 ผลิตรถยนต์ 24,711 คัน ลดลงร้อยละ 83.55 ขาย 30,109 คัน ลดลงร้อยละ 65.02 ส่งออก 20,326 คัน ลดลงร้อยละ 69.71

เดือนเมษายน 2563 ผลิตรถยนต์ 24,711 คัน ลดลงร้อยละ 83.55

ขาย 30,109 คัน ลดลงร้อยละ 65.02 ส่งออก 20,326 คัน ลดลงร้อยละ 69.71

KSurapong20052563

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2563 มีทั้งสิ้น 24,711 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 83.55 จากการผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 81.76 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศลดลงร้อยละ 85.35 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 83.17 เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงงานผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ปิดทำการ

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - เมษายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 478,393 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 32.78

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ 8,727 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 85.73

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2563 มีจำนวน 182,657 คัน เท่ากับร้อยละ 38.18 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 36.28

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ 12 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 64.71 รวมเดือนมกราคม - เมษายน 2563 ผลิตได้ 72 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 51.02

รถยนต์บรรทุก เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 15,972 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 82.07 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 295,664 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 30.42

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 15,397 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 82.32 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 288,205 คัน เท่ากับร้อยละ 60.24 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 30.63 โดยแบ่งเป็น

•           รถกระบะบรรทุก 73,376 คัน            ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 35.13

•           รถกระบะดับเบิลแค็บ 174,846 คัน      ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 30.07

•           รถกระบะ PPV 39,983 คัน                  ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 23.51

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ 575 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 70.75 รวมเดือนมกราคม - เมษายน 2563 ผลิตได้ 7,459 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 21.36

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ 13,713 คัน เท่ากับร้อยละ 55.49 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 81.76 ส่วนเดือนมกราคม - เมษายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 267,617 คัน เท่ากับร้อยละ 55.94 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2562 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 29.35

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 3,594 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 86.55   และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 90,609 คัน เท่ากับร้อยละ 49.61 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 32.54

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 10,119 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 79.11 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2563 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 177,008 คัน เท่ากับร้อยละ 61.42 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 27.6 โดยแบ่งเป็น

•           รถกระบะบรรทุก 18,763 คัน              ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 35.25

•           รถกระบะดับเบิลแค็บ 127,608 คัน      ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 30.78

•           รถกระบะ PPV 30,637 คัน             ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 1.66

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนเมษายน 2563 ผลิตได้ 10,998 คัน เท่ากับร้อยละ 44.51 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 85.35 และเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ผลิตได้ 210,776 คัน เท่ากับร้อยละ 44.06 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 36.69

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 5,133 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 85.09 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2563 ผลิตได้ 92,048 คัน เท่ากับร้อยละ 50.39 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - เมษายน 2562 แล้ว ลดลงร้อยละ 39.58

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 5,278 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 86.34 และตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2563 ผลิตได้ทั้งสิ้น 111,197 คัน เท่ากับร้อยละ 38.58 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 34.96 ซึ่งแบ่งเป็น

•           รถกระบะบรรทุก 54,613 คัน             ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 35.09

•           รถกระบะดับเบิลแค็บ 47,238 คัน        ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 28.11

•           รถกระบะ PPV 9,346 คัน                   ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 55.75

รถจักรยานยนต์

เดือนเมษายน 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 83,097 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 50.92 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 63,517 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 53.08 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 19,580 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 42.28

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 708,699 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 16.02 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 540,027 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 16.56 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 168,672 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 14.24

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนเมษายน 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 30,109 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 65.02 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 49.91 ยอดขายภายในประเทศลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนอยู่บ้านและไม่อยากใช้เงินเพราะรายได้และความเชื่อมั่นลดลง

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 78,873 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 34.49 และลดลงจากเดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 46.25

ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2563 รถยนต์มียอดขาย 230,173 คัน ลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 34.17 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 509,603 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 12.51

การส่งออก

รถยนต์สำเร็จรูป

เดือนเมษายน 2563 ส่งออกได้ 20,326 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 69.71 โดยส่งออกลดลงในทุกตลาด เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 12,389.07 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 65.15

•           เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,452.41 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 46.6

•           ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 11,464.85 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 20.73

•           อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,721 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 10.97

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 27,027.33 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 50.55

เดือนมกราคม - เมษายน 2563 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 270,607 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 26.26 มีมูลค่าการส่งออก 141,237.58 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 23.74

•           เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 8,874.73 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 19.45

•           ชิ้นส่วนรถยนต์อื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 53,893.30 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 16.7

•           อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 7,636.62 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 1.96

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 211,642.24 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 21.24

รถจักรยานยนต์

เดือนเมษายน 2563 มีจำนวนส่งออก 33,465 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 43.04 โดยมีมูลค่า 2,683.73 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 38.37

•           ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 52.76 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 74.56

•           อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 51.76 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 49.49

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 2,788.25 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 40.22

เดือนมกราคม - เมษายน 2563 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 288,390 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 10.27 โดยมีมูลค่า 23,776.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 2.82

•           ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 615.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 36.9

•           อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 427.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5.34

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - เมษายน 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 24,819.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - เมษายน 2562 ร้อยละ 1.09

เดือนเมษายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 29,815.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 49.74

เดือนมกราคม - เมษายน 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 236,461.79 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 19.37